الکترووینینگ و ذوب پی دی اف


نوشته شده در June 7, 2020


';

ﺲ ﺖ ﺤ ﻞ بنﯿﺎدی - شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﻣﺲ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ رﯾﻮ ﺗﯿﻨﺘﻮ و ﺑﯽ اچ ﭘﯽ ﺑﯿﻠﯿﺘﻮن ﺳﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ،. آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم و ﻣﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درآﻣﺪ اﯾﻦ . ذوب. ﭘﺎو. ﻻ. ﯾﺸﮕﺎه. و. رﯾﺨﺘﻪ. ﮔﺮي. ﻫﺎ. و. ﻫﻢ ﺑﺮوش ﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭗ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﺎﻟﻞ . اﻟﮑﺘﺮووﯾﻨﯿﻨﮓ ﺻﻮرت. ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ.الکترووینینگ و ذوب پی دی اف,اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ5 سپتامبر 2015 . ﭘي. ﻴ. ﺸﺮﻓﺘﻪ. ﻳ ا. ﺠﺎد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺳ. ﻴ. ﺎﺳﺖ. ﮔﺬار. ي. ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﻮﻟ. ﺪﻴـ. ﺷـﺪه در ا. ﻦﻳـ. ﺑﺨـﺶ و. ﺻﻨﻌﺘ. ﻲ. ﻧﻤﻮدن ا .. ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻧﻮرﺗﺎب ﻣﻴﻜﺎي ﻟﻴﺘﻴﻤﻲ دوپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻮن اﻳﺘﺮﻳﻢ ﺑﻪ روش ذوب و رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ... اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮووﻳﻨﻴﻨﮓ، ﺑﺎﺗﺮي. ﻫﺎ، ﭘﻴﻞ. ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ .. pdf. واژﮔﺎن در ﺳﺎﻳﺖ. اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ . ﻟﻐﺎت ﻣﺼﻮب. : ردﻳﻒ. ﻣﻌﺎدل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي.


درخواست نقل قول


كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري . - دانشگاه اصفهان

6 آگوست 2017 . دي و ﻃﺒﻴﻌﺖ. ﮔﺮدي راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ .. ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. (ﻛﺸﻔﻲ ﺑﻨﺎب، .. دي، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ادﺑﻴﺎت ﺣﺎﻛﻢ .. با فراگيري اين روش و با توجه به اينكه بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در اف. راديكه خواه ... ذوب و ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮووﻳﻨﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت.

مهندسی فرآیند - پساب و پسماند

اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ. " در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و آﺑﺮو ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻲ .. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮووﻳﻨﻴﻨﮓ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ، دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن. - 1 ... ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. .. اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮن ﻣﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ،ﻣﻤﻨﺘﻮم و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓ. ﺰار .. ﻣﺠﺘﻤﻊ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.

جدول نقطه ذوب و دمای نرم شدگی بعضی از پلاستیک های مشهور - بسپاران

28 دسامبر 2013 . Print Friendly, PDF & Email. در جدول زیر محدوده دمای ذوب چند پلیمر کریستالی و نقطه نرمی چند پلیمر آمورف پر مصرف بیان شده است. این پارامترها در.

مقاله حذف یون آهن از محلول رافینیت مدار لیچینگ مجتمع مس سرچشمه با .

حجم فایل: ۳۲۹.۲ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل . حذف آهن، رسوب هیدروکسیدی ،رسوب جاروسیتی ، باز به عملیات الکترووینینگ ، لیچینگ.

دانلود رایگان مقاله مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی - ترجمه فا

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مهندسی پلیمر به همراه ترجمه فارسی رایگان با فرمت PDF.

پلاریزاسیون پتانسیودینامیک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این تحقیق، دو فولاد آستنیتی کروم- منگنز دار به روش ذوب القایی تولید و ورق هایی از آنب ه . دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف. . خوردگی آندهای سرب- کلسیم – قلع در محلول الکترووینینگ مس منجر به آلودگی مس.

ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ( در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ )

ب. PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory .. ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن در. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ي ﭘﺮﻋﯿﺎرﮐﻨﯽ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. 19. ﺷﮑﻞ. 2 -6 -. ذوب ﻣﺎت. 21. ﺷﮑﻞ . اﻟﮑﺘﺮووﯾﻨﯿﻨﮓ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﺪاﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻨﮓ ﻴﻨﻳ ﻮﻣﺎ ﻴ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﺘﺎﺏ - ResearchGate

آﭘﺸﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآوري ﻣﺲ ذوب ﮐﺮدن، ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻫﯿﭗ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ و ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ درﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨ . ﺪي؛ ﻟﯿﻮ و ﺑﺮﯾ. 39. 1999. ). ﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺒﮑﻪ اي از ﮔﻤﺎﻧﻪ. 40. ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي. اﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ . ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻼل و اﻟﮑﺘﺮووﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺪي ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮآوري ﻣﯽ ﺷﻮد. (. ﯽﮐﺮدوﺳﮑ. 44. ) . ﻣﺎده ﺣﺎوي ﻣﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿ. ﺶ از ﻓﺮآوري ﺑﯿﺸﺘﺮ از.

الکترووینینگ و ذوب پی دی اف,

معرفی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - مرکز تحقیقات مواد معدنی .

بررسی راههای اف .. دی. ی. در کارخانه زغالشو. یی. زرند. 95. 67. م-. طالعه و بررسی فرآوری کانسنگ ... ه ذوب. آهن اصفهان می باشد، در حین عملیات معدنکاری مقدار زیادی گرد و غبار، تولید می .. ا عناصر مزاحم در محلول ورودی به مرحله الکترووینینگ در م ... سولفوریک را در پی خواهد داشت و سولفات آهن بدست آمده دارای کیفیت مطلوبی نمی باشد.

كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري . - دانشگاه اصفهان

6 آگوست 2017 . دي و ﻃﺒﻴﻌﺖ. ﮔﺮدي راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ .. ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. (ﻛﺸﻔﻲ ﺑﻨﺎب، .. دي، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ادﺑﻴﺎت ﺣﺎﻛﻢ .. با فراگيري اين روش و با توجه به اينكه بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در اف. راديكه خواه ... ذوب و ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮووﻳﻨﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻨﮓ ﻴﻨﻳ ﻮﻣﺎ ﻴ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﺘﺎﺏ - ResearchGate

آﭘﺸﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآوري ﻣﺲ ذوب ﮐﺮدن، ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻫﯿﭗ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ و ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ درﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨ . ﺪي؛ ﻟﯿﻮ و ﺑﺮﯾ. 39. 1999. ). ﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺒﮑﻪ اي از ﮔﻤﺎﻧﻪ. 40. ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي. اﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ . ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻼل و اﻟﮑﺘﺮووﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺪي ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮآوري ﻣﯽ ﺷﻮد. (. ﯽﮐﺮدوﺳﮑ. 44. ) . ﻣﺎده ﺣﺎوي ﻣﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿ. ﺶ از ﻓﺮآوري ﺑﯿﺸﺘﺮ از.

Industrial wastewater treatment using CAS-MBR - انجمن شیمی ایران

4 فوریه 2017 . استخراج حاللی و هم با انتقال به مرحله الکترووینینگ توسط دنباله روی .. WHOt/water_sanitation_health/dwq/gdwq0506.pdf ... Figure10- size tuning of gold nanoparticles by pulsed laser melting in liquids(PLML)controlling.

تحليل نوسان قيمت فلزات در سال 1382 - انجمن‌های سرمایه

ورشكستگيهاي ديماه امسال در بــازاركه به شكـل زنجير وار درآمد پي آمد ركود 6 ماهه بود. ... بر اين اساس در دي ماه 1378 اين شركت سه پيشنهاد براي اجراي طرح از طريق . تصفيه (به روش ترسيب يا استخراج با حلال) – الكترووينينگ و ذوب و .. قراضه كلاس 1 را در قيمت 250 دلار هر تن سي اند اف بنادر جنوبي چين خريداراي نمايند.

930 K - نشریه مهندسی منابع معدنی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

افزون بر این در مرحله ذوب، بخش قابل. توجهی از مواد خام . استفاده می کند، در مقایسه با فرآیندهای الکترووینینگ فعلی. یک نوآوری .. سیلیسین دی اکسید. (SiO2(. 693.

پایان نامه

وترم ها ت ابق بهتری با داده های آزمایشکگاهی دا کت. > 0.96. 2. R. (. . الکترووینینگ. 05. ب. -0. 4 ... فلزات، یاتاقان، و آلیا های دارای نق ه ذوب پایین، آلیا های لطیم.

الکترووینینگ و ذوب پی دی اف,

دانلود رایگان مقاله مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی - ترجمه فا

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مهندسی پلیمر به همراه ترجمه فارسی رایگان با فرمت PDF.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مس - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین همایش ملی مس. صفحه . استخراج مس از محلول اسید سولفوریک حاوی یونهای مس با استفاده از فرایند نوین الکترومتال الکترووینینگ . بازیابی مس از سرباره کوره ذوب تشعشعی مجتمع مس خاتون آباد به روش فلوتاسیون.

اینجا

۲۵) استخراج حلالی و الکترووینینگ انتخابی کبالت، نیکل و منگنز باتری های لیتیمی .. ۲۴) توسعه مدل و تهیه نرم افزاری به منظور برنامه ریزی تولید سرب و مس در گروه صنعتی شهید عارفی (ذوب فلزات فجر). ۲۵) مدل سازی . آکریلو بوتا دی آن استایرن.

الکترووینینگ و ذوب پی دی اف,

الکترو وینینگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

. در پمبری در ولز تأسیس کرد. اولین کارخانه در مقیاس تجاری در سال ۱۸۸۳ در آمریکا در نیویورک، نیوجرسی با نام شرکت ذوب و تصفیه بالباخ و پسران تأسیس گردید.

مقاله حذف یون آهن از محلول رافینیت مدار لیچینگ مجتمع مس سرچشمه با .

حجم فایل: ۳۲۹.۲ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل . حذف آهن، رسوب هیدروکسیدی ،رسوب جاروسیتی ، باز به عملیات الکترووینینگ ، لیچینگ.

جدول نقطه ذوب و دمای نرم شدگی بعضی از پلاستیک های مشهور - بسپاران

28 دسامبر 2013 . Print Friendly, PDF & Email. در جدول زیر محدوده دمای ذوب چند پلیمر کریستالی و نقطه نرمی چند پلیمر آمورف پر مصرف بیان شده است. این پارامترها در.

اینجا

۲۵) استخراج حلالی و الکترووینینگ انتخابی کبالت، نیکل و منگنز باتری های لیتیمی .. ۲۴) توسعه مدل و تهیه نرم افزاری به منظور برنامه ریزی تولید سرب و مس در گروه صنعتی شهید عارفی (ذوب فلزات فجر). ۲۵) مدل سازی . آکریلو بوتا دی آن استایرن.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مس - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین همایش ملی مس. صفحه . استخراج مس از محلول اسید سولفوریک حاوی یونهای مس با استفاده از فرایند نوین الکترومتال الکترووینینگ . بازیابی مس از سرباره کوره ذوب تشعشعی مجتمع مس خاتون آباد به روش فلوتاسیون.

الکترو وینینگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

. در پمبری در ولز تأسیس کرد. اولین کارخانه در مقیاس تجاری در سال ۱۸۸۳ در آمریکا در نیویورک، نیوجرسی با نام شرکت ذوب و تصفیه بالباخ و پسران تأسیس گردید.

ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ و اﺗﺼﺎﻻت - دستگاه جوش لوله پلی اتیلن-لوله پلی اتیلن .

در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻓﻘﻂ روش ﺟﺪاﺳﺎزی رزﯾﻦ ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد. ﮔﺮاﻧﺮوی. ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 1974 . درﻣﻮردﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ذﮐﺮﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎرﺑﻪ آن ﻫﺎارﺟﺎع دا. ده ﺷﺪه. اﺳﺖ. ،. ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﯾﻦ.

ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ( در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ )

ب. PDF created with pdfFactory Pro trial version .pdffactory .. ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن در. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ي ﭘﺮﻋﯿﺎرﮐﻨﯽ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. 19. ﺷﮑﻞ. 2 -6 -. ذوب ﻣﺎت. 21. ﺷﮑﻞ . اﻟﮑﺘﺮووﯾﻨﯿﻨﮓ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﺪاﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ.

Pre:معیارهای طراحی برای تیغه اهنی نارگیل
Next:سه علت معدن شن و ماسه در هند

بیشتر محصولات


Top