بحث کاهش اندازه توپ ماشین میلر


نوشته شده در June 7, 2020


';

Dictionary of Manufacturing Engineering: English . - ResearchGateabacus. کاهش آبدیدگی فلز abating . abrasive cut off machine. سمباده استوانه ای .. تکه اندازه گیری زاویه دار، قطعه اندازه گیری زاویه دار .. ball. وزنه تعادل، وسیله موازنه ballast. بلبرینگ ساچمه ای ball bearing .. فرزکار miller. فرزکاری milling. محور تیغه فرزگیر، درن تیغه فرزگیر milling arbor ... اثبات شده، بنیاد و اساس بحث.بحث کاهش اندازه توپ ماشین میلر,به مناسبت سالروز پیوستن روی کین به منچستریونایتد؛ داستان یک .20 جولای 2016 . این صحبت های روی کین به بحث روز انگلستان درباره اتمسفر . به اندازه کافی منتظر مانده بودم. آن لعنتی را با شدت زدم. فکر می کنم توپ را هم با تکل زدم. . و اراده ای که برایشان (ساعت) رولکس، ماشین های متعدد و عمارت هایشان را به ارمغان آورده . بر این باور بودند که تغییر سبک روی کین موجب کاهش تاثیرگذاری او در خط.


درخواست نقل قول


کاهش خاموشی ها مشت آهنین سپاه در کمین طی ۳ هفته . - روزنامه کیمیای وطن

23 جولای 2018 . دیدگاه های گوناگون به این بحث پرداخته شده است ... فسـاد، ناکارآمـدی و بـزرگ شـدن انـدازه دولـت و .. موجــب کاهــش واردات بنزیــن می شــود و . 3 هفتــه آینــده بــه مــرور کاهــش و قطــع می شــود، گفــت: ... کـه بیشـتر صـادرات شـامل ماشـین آالت و تکنولـوژی .. توپ و تور .. ادی ردمیــن، جانــی دپ، جــود الو و عــزرا میلــر از.

طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران - سازمان بازرسی کل کشور

با مسأله فساد و سپس نظرات اسالم درخصوص مبارزه با فساد و به خصوص بحث رشوه .. ماشین آالت و افزايش خالص صادرات با رشد اقتصادی وجود ندارد. ... كه افزايش اندازه دولت مانعی برای رشد بوده و تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. .. سه توپ گرد و ارزش هايی كه در برگرفته اند پايین نیافتند، سقف بايد مسطح نگه داشته شود.

بررسی ارتباط اختلال افسردگی اساسی در زنان با ناامنی غذایی خانوار

1 سپتامبر 2014 . ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺲ اﺳﺘﺮس اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ و . داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧـﺪازه .. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ... ﺑﺤﺚ. در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ارﺗﺒــﺎط اﻓﺴــﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳــﯽ در زﻧــﺎن. ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ .. ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي اﻣﻦ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ و درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ در .. Maletic V, Robinson M, Oakes T, Iyengar S, Ball SG,.

فهرست مطالب فصل اول - مشخصات کلی دوره تحصیالت تکمیلی مهندسی .

مهندسی سیبرنتیک و ارتباط انسان و ماشین. 3 ... بندی بر اساس مینیمم فاصله، کاهش بعد. – .. )روش پارامتری، غیر پارامتری(، روش تولید لحن طبیعت و بحث .. 5)S. Miller and D. childers, Probability and Random processes: with Applications To .. های کاهش تمرکز تنش .3. انواع توپ. های ورزشی، نیروهای وارد بر آن. ها و تکنیک.

جهت مشاهده این شماره کلیک نمایید.

4 فوریه 2012 . ﻛﺎﻫﺶ. ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻫـﺎي. رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ .. [5] Lo, W. J., Grant, D. M., Ball, M. D., ... ﻣﻌﺮف اﻧﺪﻳﺲ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻂ ﭘﺮاش و θ .. دﻣﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . -3. ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ. 3-1-. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﺷﻜﻞ .. ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻛﺎري. اﺳـﺖ. [. 7-3. ]؛. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻫﻤﻮاره. ﻳﺎﻓﺘﻦ. روش. ﻫﺎﻳﻲ. ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ.

دریافت

استراتژيك ونيز عملياتي كردن و اندازه گيري آنهاست . بررسي ها نشان مي ... قابليت تأمين و استقرار ماشين آالت و تجهيزات. - قابليت استفاده از .. ظرفيتهاي توليد فعلي شرکت با کاهش زمانهاي توليد سرانه خودرو است. . نتيجه گيري و بحث. صنعت خودرو . 16- Snow Ball Sampling. 17- Multiple . Miller, D. and Shamsie, J. )1996(.

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

مقایسه مشخصات آیفون ۱۰ اس و آیفون ۱۰ اس مکس با گلکسی نوت ۹ · بررسی تخصصی دستبند هوشمند Mi Band ۳ · ده نکته برای استفاده بهتر از گلکسی نوت ۹.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

2 جولای 1989 . ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﻌﺮق ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎل. ﻏﺮب ﻛﺸﻮر . ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار .. 33- Miller J. D. and Gaskin G. 1997. .. ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮي. ﻫـﺎ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ. ﺷﮑﻞ. 1. ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﻔـﻮذ ﺗﺠﻤﻌـﯽ در ﺳـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺒﮏ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و .. 13- Luk K.C., Ball J.E., and Sharma A. 2000.

آنالیز مولکولی ژن فاکتور IX انعقادی در بیماران هموفیلی B خراسان رضوی

دهنده وابسته به جنس مغلوب است كه ب. ه. علت کاهش. مقدار. يا نقص عملكرد فاكتور. IX ... انـدازه. اگزون. هاي. ژن فـاكتور. IX. بـراي. SSCP. مناسـ بـود و در. مورد اگزون. ني8. . ز ب. . ه عل ... مشخص شده است . بحث. بيماري هموفيلي. هزينه. هاي. بهداشـتي. درمـاني گزافـي را .. توپ. هاي زن تحمـل. ايجاد نمـي. شـود و بـا درمـان ايـن بي. مـاران بـا فاکتورهـاي.

فهرست مطالب فصل اول - مشخصات کلی دوره تحصیالت تکمیلی مهندسی .

مهندسی سیبرنتیک و ارتباط انسان و ماشین. 3 ... بندی بر اساس مینیمم فاصله، کاهش بعد. – .. )روش پارامتری، غیر پارامتری(، روش تولید لحن طبیعت و بحث .. 5)S. Miller and D. childers, Probability and Random processes: with Applications To .. های کاهش تمرکز تنش .3. انواع توپ. های ورزشی، نیروهای وارد بر آن. ها و تکنیک.

اصل مقاله

ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ. ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗّﺼﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ. رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ . اﻃّﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر .. ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺎﻫﺶ . ر ﺟﺪول. 1. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول. - 1. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل. ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻣﺸﺨﺼﺎت. واﺣﺪ .. ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ. ﭘﺲ از اﺟﺮاي روش ﻟﻮژﺳﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ،. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎر و ﻣﻤﺎن دوﻗﻄﺒﻲ ا ... Lancashire L.J., Lemetre C. and Ball G.R. 2009.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

2 جولای 1989 . ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﻌﺮق ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎل. ﻏﺮب ﻛﺸﻮر . ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار .. 33- Miller J. D. and Gaskin G. 1997. .. ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮي. ﻫـﺎ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ. ﺷﮑﻞ. 1. ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﻔـﻮذ ﺗﺠﻤﻌـﯽ در ﺳـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺒﮏ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و .. 13- Luk K.C., Ball J.E., and Sharma A. 2000.

بحث کاهش اندازه توپ ماشین میلر,

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان 2012 یلا 2002 جمع آوری معلومات .

از شکیبایی فراوان داکتر ربیکا ال میلر در جمع آوری معلومات و مهارت فوق العاده وی در . پیشنهادات خانم داکتر مالتی والموری و از بحث هایی که روی مسایل جندر و اقتصاد .. از چالش ها و خالء هایی را که امروز این کشور در بخش های انکشاف بشری، کاهش فقر و .. که زنان از نظر اقتصادی وابسته باشند به اندازه کافی مورد ارزیابی و بررسی قرار.

بحث کاهش اندازه توپ ماشین میلر,

"توپ ماشین لباسشویی" چیست؟!/ توپ های لباسشویی جایگزین پودرهای .

12 جولای 2016 . توپ های لباسشویی جایگزین مناسبی برای پودرهای لباسشویی می‌باشد. در آمریکا از سال ۲۰۰۸ این محصول در منازل به کار رفت و حالا در سراسر جهان.

اخبار صنعت خودرو | زمان توقف تولید پراید فرا رسیده است - Car

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید اینکه در بحث استاندارد سازی خودرو کیسه هوا را . مدنی علاوه بر سازمان نظارت توپ را در زمین کارگران نیز انداخته و می گوید.

روزی روزگاری در جنگ جهانی دوم… | نقد و بررسی بازی Call of Duty .

5 مه 2017 . جایی که «میلر» همان تکاور نیروی دریایی آمریکا که در چند قدمی مرگ بود . بخش تمرینی) وارد میدان نبرد خواهید شد، ماشین های جنگی را خواهید راند و در.

نانـوالیاف - ستاد نانو

»با توســعه روش های اندازه گیری اين ترکیبــات در نمونه های مختلف،. می توان راه حلی بــرای کاهش و يا حذف اثرات زيان بار اين گونه مواد بر. سالمت بشر و ... برای ماشین های تويوتا کمری از نانوکامپوزيت. ،Ube نايلون .. طرح در بحث نانوکامپوزيت هاست. .. )2010( حاکی از اين است که ۷شــواهد میلر .. می توان روی توپ هاكی ایجاد كرد. این.

مقاله اهمیت مدیریت سود و انگیزه های آن - سیویلیکا

امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود . . مشخصات نویسندگان مقاله اهمیت مدیریت سود و انگیزه های آن . این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که . Yoon, S. _ and Miller, G.A., (2002), "Cash From operations .

ﻫﻨﺮ دورﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه در دﻧﯿﺎي ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ

5 آوريل 2005 . ﻣﯿﻠﺮ. 11. ، ﺗﺪ ﻧﯿﻮﻟﻨﺪ. 12. ، ﺑﻮ اﮐﻤﻦ. 13. ، ﭘﯿﺘﺮ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ. 14. ، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﻮرﺗﺮ. 15. ، او . دﺑﻠﯿـﻮ .. ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در دو دﻫﻪ ... در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ، اﻋﻀﺎي ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺮﻫﺎوﺳﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ... اﻧـﺪازه. ي. ﮐـﺎﻓﯽ. ﭘﺎﺑﺮ. ﺟﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖ. آور اﺳﺖ . در ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻞّ. اﻓﺮاد .. ﺑﺤﺚ، دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ... در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ. اﻋﺼﺎب ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﻫ. ﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ. ﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺗـﺎب. ﺗﻮپ.

کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ. 633. ﮥﺧﻼﺻ. ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮي. 642. ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ. 644. ﻓﺼﻞ. : 15 .. ﻧﺸﺎن،. ةدﻫﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺮخ ﺷـﮑﻞ. ﮔﯿـﺮي. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎ. اﻧﺪازه .. ﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﻬﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻟﯿﻨﮕﺎس و ﺷـﺮﮐﺖ او داده .. ﻣﯿﻠﺮ،. ﯾﮏ. ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ.

Untitled - پردیس علوم - دانشگاه تهران

در ایــن جوامــع بــا افزایــش اجتماع گرایــی انــدازه ی بخش هــای مذکــور در مغــز . Susan J. Bulova, Sara DeLeon, Paulina Khodak, Skye Miller, Elisabeth . استفاده از مجموعه ماشین های کوچک تر به جای ابررایانه ها برای ... دمـای بـدن خـود را کاهـش می دهنـد. .. بیاییــد بحــث را بــا بررســی کــرم ابریشــمی شــروع کنیــم کــه در حــال خــوردن.

مقـاالت علـمی « . معرفـی انجـمن هـا « . تبـلیغـات « - پژوهش و توسعه .

وجـود دارنـد کـه باعـث کاهـش انتقـال الکترون هـای )Traps( ... طراحي انـدازه آسـانتر و انعطـاف پذيري هـا مي تـوان بـه SPE. جلوگيـري از نشـت، ... اسـتفاده از آن هـا در تفنگ هـاي الکتريکـي خـودکار، ماشـين ها .. سـطح اصالح شـده بـا روش الكتروشـيميایي بحـث خواهـد شـد. در انتها .. را بهبـود داد و میلـر و مکلیـش DE کانتـور، تابـع کرنـل مـدل.

و 5568 . 4335 - Stanford NLP

. 44 معرفی 44 نتایج 44 نمایش 44 کاهش 44 کنم 44 بشود 43 تحقیق 43 جبهه 43 وقت . 31 اصل 30 اصلاحات 30 افکار 30 امور 30 اهل 30 بحث 30 تغییر 30 دارم 30 رسیده . 17 انجمن 17 اندازه 17 برده 17 بیاید 17 بیمار 17 بیماریهای 17 ترور 17 تمامی 17 ... 4 توانسته 4 توهین 4 توپ 4 تکنیک 4 تکه 4 تیراژ 4 جاسوسان 4 جامعه‌ای 4 جاهلیت.

اصل مقاله (2419 K) - دانشگاه اصفهان

29 ژوئن 2009 . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. : ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻃﺮح ﺑﺤﺚ و. ﻧﺘﻴﺠﻪ ... ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮداﺷـﺖ. ﻫـﺎي ... اﻧــﺪازه ﺷــﺮﻛﺖ. (SIZE). از ﻃﺮﻳــﻖ. ﻟ. ﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﻤﻮع داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ. آﻳـﺪ ... 11- Ball, R. and Shivakumar L. (2005). ... و ﻣﺮﺗﻮن ﻣﻴﻠﺮ ﻣﻄﺮح. ﺷﺪ. ].26[ .. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات. 9. 45. 10. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي. 25. 123. 11.

طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران - سازمان بازرسی کل کشور

با مسأله فساد و سپس نظرات اسالم درخصوص مبارزه با فساد و به خصوص بحث رشوه .. ماشین آالت و افزايش خالص صادرات با رشد اقتصادی وجود ندارد. ... كه افزايش اندازه دولت مانعی برای رشد بوده و تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. .. سه توپ گرد و ارزش هايی كه در برگرفته اند پايین نیافتند، سقف بايد مسطح نگه داشته شود.

Pre:قیمت شن سمیرنا ga
Next:آخرین اطلاعات در مورد comandclem

بیشتر محصولات


Top