مقدار فولاد برای طراحی ستون مدور


نوشته شده در June 3, 2020


';

آرمه شامل وصله میلگردها و بتن های بررسی آزمایشگاهی ستون ( تحت بار .18 مه 2018 . این گروه دارای ستون هایی با فولاد گذاری عرضی در تمام ارتفاع ستون بر .. آئین نامه طراحی همچنین ۲۰ درصد از مقدار فوق را برای ستون های دارای تنگ.مقدار فولاد برای طراحی ستون مدور,مقدار فولاد برای طراحی ستون مدور,عمران محاسب » لیست برنامه ها | طراحی و محاسبات | آمادگی آزمون های نظام .برنامه طراحی دورپیچ و تنگ ویژه لرزه ای برای ستونهای بتنی دایره ای و محاسبه قطر و گام آرماتورها. برنامه طراحی فولاد خمشی مقاطع بتنی و محاسبه تعداد و قطر آرماتورها و.


درخواست نقل قول


بررسی تأثیر شکل مقطع ستونهای بتن آرمه بر میزان افت ظرفیت .

ﭘﺪﯾﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻤﻦ، ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ. اﺳﺖ .. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻟﻄﻒ. اﻟﻠﻬﯽ ﯾﻘﯿﻦ. و ﻫﻤﮑﺎر. 58. ﺳـﺘﻮن. ﻫـﺎي ﺑـﺘﻦ. آرﻣـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﮑﻞ ﻣﻘﻄـﻊ. در ﻃﺮاﺣـﯽ .. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗـﻨﺶ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻓـﻮﻻد در دﻣـﺎي. T.

مقدار فولاد برای طراحی ستون مدور,

طراحی ستون بتنی : 3 گام محاسبه خاموت و تعداد میلگرد ستون در قاب .

با خواندن مقاله طراحی ستون بتنی چه چیزهایی را یاد خواهم گرفت؟ .. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود. ρmax ≤ 8% .. برای افزایش مقاومت ستون بایستی مقطع قوی تری (با ابعاد بزرگتر یا فولاد بیشتر) انتخاب شود.

مطالعه رفتار ستون‌های فولادی پرشده با بتن تقویت شده توسط نوارهای .

ستون‌های فولادی پر شده با بتن (CFT)، در دو دهه‌ی گذشته در ساختمان‌های بلند و . فولادی و بتنی، کاهش حجم بتن ریزی، استفاده از فولاد به عنوان قالب برای بتن، مقاومت خوب و . به دلیل کاهش در ابعاد مقطع، زمان ساخت کمتر و موارد گوناگون دیگر جستجو کرد. . افزایش مقاومت فولاد سخت کننده به مقدار اندکی باعث افزایش مقاومت نهایی جانبی.

مقدار فولاد برای طراحی ستون مدور,

ﭼﮑﯿﺪه - ResearchGate

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو. ﻣﯿـﻠﮕﺮد ﻃﻮﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه . ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻃﻮﻟﯽ، ﺑﺮاي ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺗﻨﮓ ﻣﺪور ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ. 4. ﻋﺪد، ﺑﺮاي . ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. [. 11.

سازه های فولادی - حدید کاران ایران|سوله| ساخت سازه فلزی| 09129261375

در حال حاضر فولاد از مهم‌ترین مصالح برای ساخت ساختمان و پل و سایر سازه‌های ثابت است. .. شكل سطح مقطع ستون‌ها معمولا به مقدار و وضعيت بار وارد شده بستگی دارد.

ﭼﮑﯿﺪه - ResearchGate

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو. ﻣﯿـﻠﮕﺮد ﻃﻮﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه . ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻃﻮﻟﯽ، ﺑﺮاي ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺗﻨﮓ ﻣﺪور ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ. 4. ﻋﺪد، ﺑﺮاي . ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. [. 11.

STEEL STRUCTURE DESIGN-003-جلد.docx

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره. 3-103-94. اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي. ﻣﺘﻌﺎرﻓﺤﺪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ. د). ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ. دو ﻣﻘﺪار. ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ. ﻣﻌﺎدل. 1.1Ry. ﺑﺮاﺑﺮ. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﭘﻼﺳ. ﺘﯿﮏ ﺳﺘﻮن. اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه - شرکت ساخت و توسعه .

1 فوریه 2010 . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻﺩ و ﻣﻼﺣﻈـﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾـﯽ. ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻞ .. ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ، ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ، ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺏ. ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﻧﻮﻉ و ﮐﯿﻔﯿﺖ . ﺳﺘﻮﻥ. ﻫﺎ. و ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ. و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁ. ﻥ ﺑﺮﺍی ﭘـﻞ. ﻫـﺎی ﺑـﺘﻦ ﺁﺭﻣـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ. ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﮑﻞ .. ﭘﻬﻨﺎی ﺟﺎﻥ ﯾﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪوﺭ، ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ bo. = ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻘﻄﻊ.

مطالعه رفتار ستون‌های فولادی پرشده با بتن تقویت شده توسط نوارهای .

ستون‌های فولادی پر شده با بتن (CFT)، در دو دهه‌ی گذشته در ساختمان‌های بلند و . فولادی و بتنی، کاهش حجم بتن ریزی، استفاده از فولاد به عنوان قالب برای بتن، مقاومت خوب و . به دلیل کاهش در ابعاد مقطع، زمان ساخت کمتر و موارد گوناگون دیگر جستجو کرد. . افزایش مقاومت فولاد سخت کننده به مقدار اندکی باعث افزایش مقاومت نهایی جانبی.

آرمه شامل وصله میلگردها و بتن های بررسی آزمایشگاهی ستون ( تحت بار .

18 مه 2018 . این گروه دارای ستون هایی با فولاد گذاری عرضی در تمام ارتفاع ستون بر .. آئین نامه طراحی همچنین ۲۰ درصد از مقدار فوق را برای ستون های دارای تنگ.

مقاوم سازی ستون با FRP - رادیاب

مقاوم سازی ستون با FRP علاوه بر افزایش ظرفیت باربری ستون باعث افزایش شکل . در طراحی و ساخت سازه های احداث شده تا قبل از اواسط دهة 1970 هیچ گونه آیین نامه ای برای . مصالح FRP قابل نصب بروی تمام مصالح مهندسی می باشد (فولاد، بتن، چوب،.

1 1 ﺟﺰوه ﺑﺘﻦ ﺟﺰوه ﺑﺘﻦ

ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ. ﻣﺎﮐﺰﻳ. ﻭ. ﻣ ﻠﮕ ﺩﻫﺎﻱ ﺗ ﻠ ﺢ. ﻣ ﻨ. ‐. ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ. ﻭ. ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺴﻠﻴﺢ. ‐. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﻴﺮ. ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ . ﺍﮔﺮ. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ. ﺗﻴﺮ. ﺳﺘﻮﻥ. ﻣﻲ. ﻧﺎﻣﻨﺪ . C=T. M = C*(jd). C (jd) .. ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﻜﺴﺖ. 0.0035. ﺑﺮﺳﺪ،ﻓﻮﻻﺩ. ﺟﺎﺭﻱ. ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . C. C us g.

2.2.1 ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ دورﭘﻴﭻ ﺷﺪه ﺑﺎ FRP

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺳﺘﻮن. ﻫﺎي دورﭘﻴﭻ ﺷﺪه ﺑﺎ ... 166 .. . 4.5.2. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎي وﻳﺴﻜﻮ. اﻻﺳﺘﻴﻚ. (. ﺑﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮدي. 168 . ) . 5.5.2 .. ﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮل. روش. ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺘﻦ، ﮔﺮوت و ﻓﻮﻻد اﻧﺠﺎم ... E-glass. ﻣﻘﺪار. زﻳﺎدي ﻓﻠﺰ زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ. ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر .. در ﺳﺘﻮن. ﻫﺎي ﻣﺪور ﺑﺘﻨﻲ در ﺷﻜﻞ. )1-8 (.

ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - انجمن بتن ایران

ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در ﺷﮑﻞ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده. اﻧﺪ . ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن. ﺑﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ. ﺑﺎ ﻓﻮﻻد . ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ﺳﺎزه ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ، ﻋﺮﺷﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر زﯾﺎدي ... اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ. E2.

معماری - بتن

زاویه درصد انحراف در آرماتورهای ستون برابر 1 دهم است. براساس آیین نامه B.S مقدار فولاد موجود در وصله نباید از 10% سطح مقطع ستون بیشتر باشد و باید حداقل فاصله.

طراحی ستون بتنی : 3 گام محاسبه خاموت و تعداد میلگرد ستون در قاب .

با خواندن مقاله طراحی ستون بتنی چه چیزهایی را یاد خواهم گرفت؟ .. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود. ρmax ≤ 8% .. برای افزایش مقاومت ستون بایستی مقطع قوی تری (با ابعاد بزرگتر یا فولاد بیشتر) انتخاب شود.

بررسی تأثیر شکل مقطع ستونهای بتن آرمه بر میزان افت ظرفیت .

ﭘﺪﯾﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻤﻦ، ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ. اﺳﺖ .. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻟﻄﻒ. اﻟﻠﻬﯽ ﯾﻘﯿﻦ. و ﻫﻤﮑﺎر. 58. ﺳـﺘﻮن. ﻫـﺎي ﺑـﺘﻦ. آرﻣـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﮑﻞ ﻣﻘﻄـﻊ. در ﻃﺮاﺣـﯽ .. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗـﻨﺶ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻓـﻮﻻد در دﻣـﺎي. T.

سازه های فولادی

اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی .. شکل سطح مقطع ستونها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد.

ﺍﺛﺮ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯼ ﺁﺭﻣﻪ ﺑﺘﻦ

۰/. ﻣﯽ ﺭﺳﺪ،ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . e. P. = ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺛﻘﻠﯽ ﻭ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﯼ s. = ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺿﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻀﻮ h s. = ﻓﺎﺻﻠﻪ.

1 1 ﺟﺰوه ﺑﺘﻦ ﺟﺰوه ﺑﺘﻦ

ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ. ﻣﺎﮐﺰﻳ. ﻭ. ﻣ ﻠﮕ ﺩﻫﺎﻱ ﺗ ﻠ ﺢ. ﻣ ﻨ. ‐. ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ. ﻭ. ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺴﻠﻴﺢ. ‐. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﻴﺮ. ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ . ﺍﮔﺮ. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ. ﺗﻴﺮ. ﺳﺘﻮﻥ. ﻣﻲ. ﻧﺎﻣﻨﺪ . C=T. M = C*(jd). C (jd) .. ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺮﻧﺶ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﻜﺴﺖ. 0.0035. ﺑﺮﺳﺪ،ﻓﻮﻻﺩ. ﺟﺎﺭﻱ. ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . C. C us g.

مقاوم سازی ستون با FRP - رادیاب

مقاوم سازی ستون با FRP علاوه بر افزایش ظرفیت باربری ستون باعث افزایش شکل . در طراحی و ساخت سازه های احداث شده تا قبل از اواسط دهة 1970 هیچ گونه آیین نامه ای برای . مصالح FRP قابل نصب بروی تمام مصالح مهندسی می باشد (فولاد، بتن، چوب،.

ارزیابی و تحلیل ستون بتنی مسلح تو خالی محصور با FRP

12 آگوست 2017 . اغلب ستون ها به دلیل سهولت در ساخت دایره ای و مستطیلی شکل هستند . . بعد از بار تسلیم حتی با ثابت ماندن مقدار بار، فولاد تغییرشکل زیادی دارد.

ﺍﺛﺮ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯼ ﺁﺭﻣﻪ ﺑﺘﻦ

۰/. ﻣﯽ ﺭﺳﺪ،ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . e. P. = ﺑﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺛﻘﻠﯽ ﻭ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﯼ s. = ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺿﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻀﻮ h s. = ﻓﺎﺻﻠﻪ.

سازه های فولادی

اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی .. شکل سطح مقطع ستونها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد.

میلگرد گذاری و اجرای ستون 1 - قیمت میلگرد اصفهان

25 جولای 2018 . گاهی ستون ها می توانند ترکیبی از فولاد سازه ای از چدن و بتن باشند. . و نوع بتن مصرفی و میلگرد را مشخص نماید و سپس جزئیات آن را طراحی کند.

Pre:بهره وری از سنگ شکن زغال سنگ
Next:اوج پور لو دی وی دی پخش سی دی dp260

بیشتر محصولات


Top