بی کربنات و هالید آلکیل اضافه به آرامی


نوشته شده در January 27, 2020


';

Experimental Phy.Chem | Roya Nikmaram - Academia.eduﺗﺒﺪﻳﻞ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﺑﻲ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن از ﻧﻘﻄﻪي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺖ . .. ﺗﺎرﺗﺮات ﻫﻴﺪروژن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ و در دﻣﺎي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت 25◦c ﺑﻪ ﻣﺪت 2-1 روز ﻫﻢ زﻧﻴﺪ . .. ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ ، از داﺧﻞ ﺣﻼل ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . .. آﻧﻴﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ، ﻳﻮنﻫﺎي ﻫﺎﻟﻴﺪ ، ﻳﻮن ﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت ، ﻳﻮن ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ و ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﻳﻮن.بی کربنات و هالید آلکیل اضافه به آرامی,آموزش شیمی دبیرستان / استان خوزستان - شيمي سال سوم دبيرستانولی اگر به آرامی با اکسیژن واکنش دهند، در این حالت مبادله ی انرژِی احساس نمی شود و . b) واکنش گاز آمونیاک و هالیدهای هیدروژن که منجر به تولید هالید آمونیوم است نیز از جمله . a) تجزیه بی کربنات فلزها که واکنش کلی آن ها به صورت زیر است. .. p – phenyleneپلی بی تیوفن poly bithiopheneپلی۳- آلکیل تیوفن poly – 3 – alkyl.


درخواست نقل قول


مطالب - آوا تجهیز آزما

فروش دی اتیل کربنات مرک .. با اضافه کردن یک فعال کننده مناسب این ماده خاصیت فسفرسانس می گیرد. . این ترکیب مایع و بی رنگ است و در آب به میزان کمی حل می شود. .. مانند بقیه فنول ها به آرامی در مجاورت هوا اکسید می شوند. ... (مرک / سیگما آلدریچ) مایع بی رنگ یا متمایل به زرد رنگی است که از دسته مواد آریل هالید به شمار می رود.

شیمی آلی - شیمی کاربردی*آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك*

23 سپتامبر 2015 . واکنش های آلکیل هالید .. در شیمی به ذراتی مانند یون که برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز بی .. 3-برای استخراج کافئین، اضافه کردن نمک Na2 CO3 مناسب تر است یا Na CL؟ . زمانيکه كه نيترات يا سولفات آنيلين در درجه حرارت پايين توسط .. لوله آزمایش را با یک درپوش ببندید ، و به آرامی آن را تکان دهید ، تا.

سریال کره ای به آرامی Andante 2017 | se7enDL | سون دی ال

دانلود سریال کره ای به آرامی Andante محصول 2017 کشور کره جنوبی با کیفیت های مختلف به همراه زیرنویس فارسی و اهنگ های سریال در رسانه ی سون دی ال.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﺗﻮان در ﻇﺮوف، ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴـﯿﻢ. ﻗﺮار داد .. ﮐﺎرﺑﺮد روش. ﻫﺎی. وﯾﮋه. در راﺑﻄﻪ. ﺑﺎ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری. از. ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺿﺮوری ﺑﻨ. ﻈﺮ ﻣﯽ ... ﺳﻮزن روی ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻓﺸﺎری وارد ﻧﻤـﻮده و ﻣـﺎﯾﻊ اﺿـﺎﻓﻪ ای ﮐـﻪ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺷﯿﺸـﻪ .. در ﻣﻮرد ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐـﻢ ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ، از ﺟﺎﯾﮕـﺎه. ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ از. ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ. ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎﻟﯿﺪ .. از آﻟﮑﯿــﻞ ﺗــﺮی ﻣﺘﯿــﻞ آﻣﻮﻧﯿــﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۹۱ - ستاد نانو

صنعت نفت به دنبال ایجاد ارزش باالی اقتصادی با فناوری نانو. پرداخت 6 ميليارد ریال ... و طالی اضافه شــده به انواع مواد رزينی مطرح شده. اســت. .. در جدول. تناوبی شــامل گازها، هالیدها و خاک کمیاب ... آلکیل کربوکسیالت - استفاده می شود. 4. واكنش های . برخالف بی کربنات ســديم،. در درمان .. فیبرها در طول زمان مشخصی به آرامی مواد مورد.

B . K0livand

ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن در ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ آراﻣﯽ واﮐﻨﺶ داده ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . . ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ي راه ﺑﺮاي ﺷﯿﻤﯽ دان ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺣﺠﻢ ... )و ﻫﺎﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮوه .. را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،. 20 .. آﻟﮑﯿﻞ. ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻟﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﮑﺎن ﻫﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد. ﮐﻤﺘﺮ. دارد . ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻟﮑﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت.

کار ایمن با مواد شیمیایی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موادي را كه اضافه برداشته و مصرف نکرده ايد جهت ذخيره يا دفع به جاي درست آن . بعضي از مواد محلول در آب را مي توان بصورتي بي خطر به فاضالب .. الکيل ها و آريل .. •نواحي تأثير پذيرفته از ماده سمي را در زير مقدار زيادي آب نيم گرم گرفته به آرامي و با .. ابتدا با مقادير زياد آب و سپس با محلول رقيق بي كربنات سديم شسته شود.

تهیه کننده قدر هدایای زمینی را بدانیم شیمی یازدهم بخش

بی بضاعت مبتلا به بیماری های صعب العلاج هر مبلغی را ... با گرفتن یک الكترون به آرایش پایدار گاز نجیب بعد از خود رسیده و یون منفی حاصل را هالید می گویند.

157- Shimi 3 (Jozve)

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ: در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ... +. آﻣﻮﻧﯿﺎك. 6(. (NH4( 2SO4. →. H2SO4. +. 2NH3. ﻧﻤﮏ آﻣﻮﻧﯿﻮم. ﻫﺎﻟﯿﺪ. →. ﻫﯿﺪروژن. ﻫﺎﻟﯿﺪ. + . ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺪون ﺷﻌ .. اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ واﮐﻨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ: ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ. +. آب. +. ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﺰ. ∆. →. ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﺰ. 1(. CO2. + .. اﮔﺮ ﻣﻘﺪاري ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل (رﺳﻮب) ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ... ﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ آﻟﮑﯿﻞ ﻣﯽ.

شیمی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

به آرامی جوش شیرین را در سرکه بریزید و از دانش آموزان. بخواهید در ... جتزیۀ گرمایی کلسیم کربنات جامد )سنگ آهک( بر حسب »مول زمان« و »غلظت زمان«. برای اجزای جامد .. می شود تا اینکه در دمای معینی سرعت واکنش بی نهایت می شود (منودار 19). در واکنش .. و گروه های آلکیل دیگر را با اضافه کردن حرف N به اول نام آنها، می خوانیم. |. CH.

آشنایی با روش های تفکیک و تخلیص ترکیبات آلی - آموزش شیمی .

اتیلن:گازی بی رنگ با بویی ملایم و مطبوع است به مقدار کمی در آب حل می شود. ... دو عدد سنگ جوش کوچک در بالن بیندازید و به آرامی بالن را حرارت دهید. . برای از بین بردن این حالت یا ماده دیگری به مخلوط اضافه میکنند تا آزئوتروپ ... همچنين يك الكل مانند آبي است كه در آن يك گروه آلكيل جانشين يك اتم هيدروژن در يك .. آلكيل هاليدها

اسید های آبکاری، کاربرد ها، خطرات، حفاظت سلامتی - خانه آبکار

14 جولای 2018 . اسید سولفوریک (به بیان دیگر سولفوریک اسید) یک اسید معدنی با فرمول .. بشر قرار داده می شود و 6/12 مولار اسید هیدروکلریک غلیظ اضافه می شود. .. با آهک کشاورزی (CaO)، کربنات کلسیم (CaCO3) یا بی کربنات سدیم (NaHCO3) خنثی شود. .. اسید سولفوریک با سدیم به آرامی واکنش نشان می دهند، در حالی که با.

های الکل ها تست - chemgroup

برای شناسایی الکل ها ، آزمون های مختلفی وجود دارد که می توان از آنها به آزمون ؛ تشخیص. هیدروژن فعال یا تست فلز . محلول سدیم بیکربنات. 5. درصد اضافه . سپس فقط یک قطره از کرومیک اسید ) معرف جونز ( به آن اضافه نمائید . تشکیل . چون آلکیل هالید تولید شده در محیطآبی و. اسیدکلریدریک .. لوله آزمایش مخلوط کرده و به آرامی حدود. 5.

2 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﺟﺰوه ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻮداﺑﻪ داوران ﺳﺮﮐﺎ - دانشکده داروسازی تبریز

ﮔﺮوه آﻟﮑﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮ . ﺳﯿﻞ ﻫﺎﻟﯿﺪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . -OR .. ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﯿﻠﺪ ﺑﺎ اﻧﯿﺪرﯾﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ -ه .. ﯾﺨﯽ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﯽ آب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از. 16 o. C . را ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻗﻄﺮه ﻗﻄـﺮه روي ﻣﺤﻠـﻮل .. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﯿﺘﺮات ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻧﯿﻠﯿﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ.

مهندس محمدرضا آقا جـا نی 2) )شیمی ساختار اتم ل1. فص مولفومدرس .

هنگامی که الکترون با گرفتن مقدار بیشتری انرژی به تراز انرژی بی نهایت ) .. به طوری که اگر آن را در کف دست قرار دهیم، به آرامی ذوب می شود. .. نشان دهنده ی انرژی شبکه ی بلور هالیدهای یون های کدام عنصرهایند و با بزرگ تر شدن ... ( سولفات بی آب )خشک( به صورت گرد سفیدرنگی است که بر اثر اضافه شدن آب به صورت بلورهای آب.

2 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﺟﺰوه ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻮداﺑﻪ داوران ﺳﺮﮐﺎ - دانشکده داروسازی تبریز

ﮔﺮوه آﻟﮑﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮ . ﺳﯿﻞ ﻫﺎﻟﯿﺪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . -OR .. ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﯿﻠﺪ ﺑﺎ اﻧﯿﺪرﯾﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ -ه .. ﯾﺨﯽ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﯽ آب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از. 16 o. C . را ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻗﻄﺮه ﻗﻄـﺮه روي ﻣﺤﻠـﻮل .. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﯿﺘﺮات ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻧﯿﻠﯿﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ.

بی کربنات و هالید آلکیل اضافه به آرامی,

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۹۱ - ستاد نانو

صنعت نفت به دنبال ایجاد ارزش باالی اقتصادی با فناوری نانو. پرداخت 6 ميليارد ریال ... و طالی اضافه شــده به انواع مواد رزينی مطرح شده. اســت. .. در جدول. تناوبی شــامل گازها، هالیدها و خاک کمیاب ... آلکیل کربوکسیالت - استفاده می شود. 4. واكنش های . برخالف بی کربنات ســديم،. در درمان .. فیبرها در طول زمان مشخصی به آرامی مواد مورد.

٥ ــ٢ــ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ

ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ آن، ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ آب ﺑﻬﻢ ﻣﯽ زدﻧﺪ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺧﻤﻴﺮ . ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ روی ﺳﻄﺢ ﭼﺎﭘﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ .. ﻳﮑﯽ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎت و ارزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن :ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ ... رزﻳﻦ، ﺑﻪ اﻟﮑﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ رﻧﮓ ﻳﺎ ﻻک ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. .. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﻫﺎﻟﻴﺪ ﻧﻘﺮه آﻫﺴﺘﻪ و.

بی کربنات و هالید آلکیل اضافه به آرامی,

ساختار KCN - انجمن علمی شیمی دانشگاه مراغه

الکل را داخل قوری کوچکتر ریخته و به آرامی استیرن را اضافه کنید و اجازه دهید آن ذوب شود. ... طرز تهيه: ۵گرم بیکربنات پتاسیم را در ۱۰۰سی سی آب مقطر حل می کنیم. ... ضعيف است که از بورات ها و يا هيدروليز هاليد های بور با هيبريداسيون sp2 به دست می آيد. .. بعنوان مثال می‌توان به آلکیل سولفاتها (ROSO3Na) ، آلکان سولفوناتها.

آزمایشگاههای شیمی - انجمن علمی شیمی دانشگاه مراغه

الکل را داخل قوری کوچکتر ریخته و به آرامی استیرن را اضافه کنید و اجازه دهید آن ذوب شود. ... طرز تهيه: ۵گرم بيكربنات سديم جامد را در ۱۰۰ سی سی آب حل می کنیم. ... ضعيف است که از بورات ها و يا هيدروليز هاليد های بور با هيبريداسيون sp2 به دست می آيد. .. بعنوان مثال می‌توان به آلکیل سولفاتها (ROSO3Na) ، آلکان سولفوناتها.

گزارش کار بیوشیمی 1 ازمایش بارفورد - حامد آقازاده (Hamed aghazadeh)

فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال بی رنگ و در آب محلول هستند و در مجاورت فنلها ... در این آزمایش سولفات مس ( کات کبود آبی رنگ ) و قند مورد نظر را حرارت می دهند اگر .. آن در راکتورهای هیدروژناسیون از سولفونات آلکیل بنزن نیکل استفاده می شود. .. داخل اب نمک می گزاریم و مخلوط اسید را به ارامی و کم کم در حالت هم زدن اضافه مکنیم از.

عـــشــق کـــره - سریال کره ای به آرامی andante

نام سریال : به آرامی ( Andante ). ژانر : درام ، عاشقانه ، مدرسه ای. تعداد قسمت ها : ۱۶. محصول کشور : کره جنوبی. سال انتشار : ۲۰۱۷. زبان : کره ای. نویسنده : Park Sun Ja.

دنیای شیمی (chemical world of sina )

استفاده میشود و در عملیات اره کردن به آرامی در راستای مطلوب پیش می رود. .. این امر مشکلی ندارد اما شما می‌توانید با استفاده از مواد در دسترس سولفات مس را خودتان تهیه کنید. ... محلول سديم هيروكسيد را قطره قطره اضافه كنيد تا رنگ قرمز به دست آيد. . از این مواد بی مصرف می توان با انجام اعمال و تغییراتی بر روی آنها، دوباره استفاده كرد.

مهندسی پلیمر(polymer engineering)

اگه مایل به تبادل لینك با ما هستید ابتدا ما را با نام مقالات مهندسی پلیمر لینك كرده و به ما در ... با دوام و بسیار ضربه گیر مورد نیاز باشد، پلی کربنات انتخابی مناسبی است. .. میب اشد، حساسیت برشی بسیار بالا با گرانروی بی نهایت در برش صفر دارد. .. کاتالیست زیگلر-ناتای فعال هالید آلکیل یا آریل فلز + ترکیب فلز واسطه

فروردین ۱۳۸۷ - شیمی - BLOGFA

19 آوريل 2008 . 3 سي سي اتانول را به 12 سي سي محلول بي سولفيت سديم 30% اضافه نموده و در صورتي که . 173گرم نیترات سدیم-100گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در .. عبور دادن به آرامی از میان آب ، اسید سولفوریک با غلظت بالا ایجاد می‌کند. ... با احیای نمک‌های دی‌‌آزونیوم حاصل از مشتق زنجیر بنزین الکیل حاصل می‌شود.

Pre:چه نوع از سنگ برای msand استفاده
Next:تجهیزات تلفن همراه و ماشین آلات پاورپوینت

بیشتر محصولات


Top